KODUKORD

1 Korteriomaniku kohustused elamu ja selle juurde kuuluva territooriumi korrashoiul
1.1 Kasutada eluruume sihipäraselt ning hoida need korras.
1.2 Kasutada kokkuhoidlikult maja vett ja elektrit (nn üldvesi ja -elekter).
1.3 Teatada elamus tekkinud riketest, avariiolukordadest kohe teadetetahvlile märgitud telefoninumbritel, võttes ise tarvitusele abinõud kahju vähendamiseks.
1.4 Täita tuleohutuse, gaasi-, elektriohutuse- ja sanitaarnõuete täitmise nõudeid.
1.5 Hoida puhtust ja korda üldkasutatavates ruumides (trepikojad, kelder) ja elamu juurde kuuluval territooriumil.
1.6 Paigutada olmejäätmed ja prügi korralikult prügikonteineritesse. Korteri remondil tekkiva ehitusprahi veab korteriomanik ise ära, kui ühistu ei ole otsustanud teisiti.
1.7 Pikema äraoleku korral teatada ühistu esimehele või teisele juhatuse liikmele kontaktisik, kes kindlustab võimaliku avarii korral sissepääsu korterisse.
1.8 Jälgida, et lemmikloomad ei reostaks ega rikuks üldkasutatavaid ruume ja elamu ümbrust ning oleksid teistele majaelanikele ja nende lemmikloomadele ohutud.
1.9 Kasutada sihipäraselt iga korteri juurde kuuluvaid keldribokse.
1.10 Keldrisse uute bokside ehitamine või boksi pinna suurendamine tuleb koos-kõlastada kõigi korteriomanikega (kasutage ühistu juhatuse abi!).
1.11 Tasuma igakuiseid maksed tähtajaliselt vastavalt korteriühistu raamatupidamise poolt esitatud arvetele.

2 Korteriomaniku ja majaelaniku kohustused elamu hooldamise ja remondi kindlustamisel
2.1 Tagada sissepääs oma korterisse ühistu poolt hallatavate torustike ja seadmete kontrollimiseks, parandamiseks ja vahetamiseks.
2.2 Kindlustada ligipääs oma keldriboksis asuvale üldkasutatavale torustikule ja elektriseadmetele nende kontrollimiseks, parandamiseks ja vahetamiseks.
2.3 Anda juhatusele kohe teada veemõõtja paigaldamisest korterisse ning kooskõlastada vee eest tasumise arvestus vastavalt veemõõtja näidule.

3 Korteriomaniku ja majaelaniku kohustused ohutuse ja ühiskondliku korra kindlustamisel
Korteriomanikud ja majaelanikud ei tohi:
3.1 tekitada korterites, üldkasutatavates ruumides ja selle ümbruses teisi majaelanikke häirivat müra õhtul alates kella 23.00-st kuni hommikul kella 7.00-ni.
3.2 hoida korteris, keldris ning elamu üldkasutatavates ruumides ja selle ümbruses plahvatus- ja tuleohtlikke esemeid ning mürgiseid õhku, vett ja loodust saastavaid aineid.
3.3 hoida trepikojas, koridoris ning keldri vahekäikudes ning muudes üldkasutatavates ruumides isiklikke esemeid!!!
3.4 puhastada rõdul, trepikojas ning keldri vahekäikudes ja muudes üldkasutatavates ruumides tolmu, prahti ja lõhnu tekitavaid esemeid.
3.5 kloppida rõdult riideid ja vaipu, visata neilt alla suitsukonisid ja muud prahti.
3.6 kahjustada sõidukitega või muul viisil muru

4 Korteriomaniku kohustused ühistu ees korteri remontimisel ja ümberehitamisel
Omavoliliselt, ilma kooskõlastamata ei tohi:
4.1 ümber ehitada korteris asuvat kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustikku.
4.2 planeerida ümber korteris asuvaid ruume.
4.3 paigutada elamu katusele ega fassaadile välisantenne.
4.4 ehitustegevust teostada pühapäeviti ja nädala sees kella 18:00-st kuni kella 08:00-ni.

5 Muud sätted
5.1 Kui veemõõtjata korteris rohkem kui ühe kuu jooksul vett ei tarvitata, teatab korteriomanik veekulu õigeks arvestamiseks sellest juhatusele kirjalikult ette.
5.2 Elamu konstruktsioonide, seadmete ja süsteemide rikked, mis on tekkinud korteriomanike või -elanike süül, parandatakse süüdlase kulul. Rikked fikseeritakse aktiga, mille üheks koostajaks on ühistu juhatuse liige.
5.3 Kui p 5.2 tekitatud kahju süüdlast ei õnnestu tuvastada, kannavad kulusid ühistu liikmed proportsionaalselt nende korteriomandi pinna suurusele.
5.4 elanikud (ka üürnikud) on kohustatud järgima ja täitma kodukorda.

Kinnitatud 09.veebruaril 2019.a. toimunud üldkoosoleku otsusega.